DANA BUREŠOVÁ

  CZECH
HOME    DANA    REPERTOIRE    SCHEDULE    GALLERY    REVIEWS    INTERVIEWS    RECORDINGS    CONTACT
         
         
NEWS

-----------------------------------------------
       
dvořák
The
jakobin


THE NATIONAL THEATRE PRAGUE
20th December 2016


Dana Burešová - Julie
more


  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Home  Dana  Repertoire  Schedule  Gallery  Reviews  Interviews  Recordings  Contact Czech